รายชื่อผู้จัดทำ

1. นาย ธารินทร์ คล้ายวงศ์ ม.5/2

2.นาย สุวีร์ ศิริประภาวัฒน์ ม.5/1

  3.นาย ศุภณัฐ สิทธิชัย ม.5/3

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาว นริศรา กระจ่างพัฒน์

 

 

 จุดประสงค์ในการจัดทำ

 

 1. รู้จัก วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. รู้จัก ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 3. รู้จักความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 4. รู้จักส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์
  5. รู้จักไอคอน (Icons) ไฟล์ (Files) และโฟลเดอร์ (Folders) 6.การดูข้อมูลในโฟลเดอร์ด้วย My Computer 7.การกำหนดรูปแบบการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ 8.การจัดเรียงไฟล์และโฟลเดอร์
  9. วิธีแสดงข้อมูลใน Windows Explorer (ด้านซ้าย)
  10. การสร้างโฟลเดอร์
  11. การเลือกไฟล์และโฟลเดอร์
  12. การเคลื่อนย้าย (Move) การคัดลอก (Copy) ไฟล์หรือโฟลเดอร์
  13. การลบไฟล์และโฟลเดอร์
  14. การค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์
  15.
  เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์