เว็บไซต์การเรียนรู้เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

                  

                  3. มาโครไวรัส (macro virus)
                          มาโครไวรัส คือไวรัสที่ติดไฟล์เอกสารชนิดต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการใส่คำสั่ง
                   มาโครสำหรับทำงานอัตโนมัติในไฟล์เอกสารด้วย ตัวอย่างเอกสารที่สามารถติดไวรัสได้ เช่น 
                   ไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ด ไมโครซอฟท์เอ็กเซล เป็นต้น
                   (อ้างอิงจาก http://www.ช่างคอม.com)