เว็บไซต์การเรียนรู้็เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
 
                ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทกับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ผู้ใหญ่ที่ใช้ในการทำงาน
          หรือแม้แต่ผู้สูงวัยที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเช่นการพิมพ์รายงาน จดหมายอีเล็กทรอนิก รวมทั้งการสนทนาผ่านระบบเครือข่าย
          แต่เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรเอาใจใส่ดูแล
          และบำรุงรักษา อย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้สามารถ ประหยัดงบประมาณ
          ในการซ่อมบำรุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์