ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

เครือข่ายท้องถิ่น

เครือข่ายระบบ LANเครือข่ายระบบ MAN

เครือข่ายระบบ WAN

 

กลับหน้าหลัก/กลับหน้าเนื้อหา