||หน้า้หลัก|การเริ่่ิมต้นสร้างเว็บเพจ|การใส่และจัดรูปแบบข้อความ|การแทรกรูปภาพ|การสร้างตาราง|การเชื่อมโยง|ผู้จัดทำ|

หน้าหลัก

เรียนรู้เรื่องการทำเว็บไซต์

การเข้าสู่โปรแกรม

ส่วนประกอบของโปรแกรม

แถบเครื่องมือ

การบันทึกแฟ้มข้อมูล

การใส่และจัดรูปแบบข้อความ

การแทรกภาพ

การแทรกตาราง

การเชื่อมโยง

การแทรกปุ่ม Flash

ผู้จัดทำ

แหล่งข้อมูล

ยินดีต้อนรับ

การแทรกรูปภาพ

เทคนิคเพิ่มเติม

    การทำ Roll Over

การทำ Roll Over ที่รูปภาพ (Roll Over) หมายความว่า เมื่อนำ เมาส์ไปจี้ที่รูปภาพ แล้ว รูปภาพนั้น จะเปลี่ยนเป็นรูปอีกรูปหนึ่ง  มีวิธีการดังนี้

1.   คลิกที่      ได้หน้าต่างนี้

2.  เลือกภาพที่ต้องการ ภาพแรก  จาก แหล่งที่เก็บภาพไว้  กำหนดขนาด (size) ที่ต้องการ

3.  คลิกที่ Rollover  แล้วเลือก ภาพที่ 2   กำหนดขนาดให้เท่ากับภาพแรก  แล้วคลิก OK

4.  จะมองเห็นภาพแรก บนเพจที่สร้าง  เมื่อเลือกมุมมอง Preview นำเม้าส์ไปชี้ที่ภาพ จะเห็นภาพที่ 2 สลับมา

    

รูปภาพที่แสดง Roll Over

                                                                              

จัดทำโดย

1.นางสาวกุลวดี  แก้วประวัติ  2.นางสาวอรุณี  ปัญญาแหลม  3.นายอุดมพล  โค้วดวงจันทร์

โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

Copyrigth (c) 2010 All rights reserved