แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ผู้จัดทำ 
คำนำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
มดง่ามกับจักจั่น 
คนตัดไม้กับเทวา 
ชาวนากับงูเห่า 
ไก่ได้พลอย 
ลากับจิ้งหรีด 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

.

คำชี้แจง      ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.เสียงคำท้ายวรรคของวรรคส่งควรเป้นเสียงใด

  ก. เสียงจัตวา 
  ข.  เสียงสามัญ
  ค.  เสียงตรี
  ง. เสียงเอก
2. การสัมผัสระหว่างวรรคควรเป็นการสัมผัสแบบใด
  ก. สัมผัสอักษร 
  ข.  สัมผัสอักษรและสระ
  ค. สัมผัสสระ 
  ง.  สัมผัสเชื่อมโยง
3. การสัมผัสภายในวรรคควรเป็นการสัมผัสแบบใด

  ก.  สัมผัสสระ
  ข.  สัมผัสอักษร
  ค.  สัมผัสอักษรและสัมผัสสระ
  ง.  สัมผัสอักษรและสัมผัสเชื่อมโยง

4.กวีที่มีชื่อเสียงในด้านการแต่งกลอนในสมัยรัชกาลที่ ๒ คือใคร

  ก.  พระอักษรสุนทร
  ข. พระศรีสุนทรโวหาร (น้อย) 
  ค.  เจ้าพระยาพระคลังหน
  ง.  พระสุนทรโวหาร (ภู่)

5. เพลงพวงมาลัยเป็นกลอนประเภทใด

  ก. กลอนลำนำ 
  ข. กลอนเพลงปฏิพากษ์ 
  ค.  กลอนสุภาพ
  ง. กลอนร้อง

6. กลอนนิทานเป็นกลอนประเภทใด

  ก. กลอนสุภาพ 
  ข. กลอนตลาด 
  ค. กลอนลำนำ 
  ง.  กลอนปฏิพากษ์

7. ข้อใดเป็นการขึ้นต้นบทกลอนด้วยคำสุภาษิต

  ก. " ขิงก็ราข่าก็แรงต่างแข็งข้อ"
  ข.
  " มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน   
  ค. "
  นรกและสวรรค์มีอยู่ที่ไหน 
  ง.  
  "คุณพี่ขาหน้าร้อนตอนนี้แย่

8. คณะของกลอนประกอบด้วยอะไรบ้าง

  ก. จำนวนคำ สัมผัส บท 
  ข.  วรรค บาท บท คำ 
  ค.  สัมผัส คำ บาท
  ง.  วรรค บท คำ สัมผัส

9.สันนิษฐานว่ากลอนมีมาตั้งแต่สมัยใด

  ก. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  ข.  กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย
  ค. กรุงศรีอยุธา 
  ง.  กรุงธนบุรี

10. เสียงคำท้ายวรรคใดไม่นิยมเสียงสามัญุทั้ง ๒ วรรค

  ก.วรรครับ วรรครอง
  ข. วรรครอง วรรครับ
  ค. วรรคสดับ วรรคส่ง
  ง. วรรคสดับ วรรครอง

 

.

จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี . และคณะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.