แบบทดสอบก่อนเรียน

 

 

 

 

 

ผู้จัดทำ 
คำนำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
มดง่ามกับจักจั่น 
คนตัดไม้กับเทวา 
ชาวนากับงูเห่า 
ไก่ได้พลอย 
ลากับจิ้งหรีด 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

.

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. "กลอน" หมายถึงข้อใดถูกต้องที่สุด

  ก. คำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับจำนวนคำ วรรคและสัมผัส
  ข.คำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับ ๓ ประการ ได้แก่ คณะ จำนวนคำ สัมผัส 
  ค. คำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับสัมผัส จำนวนคำและบาท
  ง. คำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับจำนวนวรรค บาทและบท
2. คณะในคำประพันธ์ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
  ก. วรรค  สัมผัส   บท  บาท 
  ข. สัมผัส คณะ บท  บาท 
  ค. วรรค บาท บท คำ 
  ง. คณะ   วรรค  คำ  สัมผัส
3. สันนิษฐานว่ากลอนมีมาตั้งแต่สมัยใด

  ก. กรุงศรีอยุธยา 
  ข. กรุงธนบุรี 
  ค. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
  ง. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย

4. กลอนเสภาเป็นกลอนประเภทใด

  ก. กลอนตลาด 
  ข. กลอนเพลง 
  ค. กลอนสุภาพ 
  ง. กลอนลำนำ

5. กลอนนิทานเป็นกลอนประเภทใด

  ก. กลอนลำนำ 
  ข. กลอนตลาด 
  ค. กลอนสุภาพ 
  ง. กลอนร้อง

6. ข้อใดกล่าวถึงการสัมผัสระหว่างบทได้ถูกต้อง

  ก. คำสุดท้ายวรรครับส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายวรรครองของบทต่อไป 
  ข. คำสุดท้ายวรรคส่ง ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายวรรครับของบทต่อไป 
  ค.  คำสุดท้ายวรรครองส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายวรรคส่งในบทต่อไป
  ง. คำสุดท้ายวรรคสดับส่งสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรครับในบทต่อไป

7. ข้อใดกล่าวถึงคณะของกลอนแปดได้ถูกต้อง

  ก.  ๑ บท มี ๒ บาท   
  ข.  ๑ บท มี ๔ บาท 
  ค.  ๑ บท มี ๒ วรรค 
  ง.  ๑ บาท มี ๔ วรรค

8. กลอนในข้อใดเป็นกลอนประเภทกลอนสุภาพ

  ก. สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน 
  ข. ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร 
  ค. เรียมร่ำน้ำเนตรท่วม  ถึงพรหม 
  ง. วังเอ๋ยวังเวงหง่างเหง่งย่ำค่ำระฆังขาน

9. เสียงคำท้ายวรรคใดไม่นิยมใช้เสียงสามัญทั้ง ๒ วรรค

  ก. วรรครอง วรรคส่ง 
  ข. วรรคสดับ วรรคส่ง 
  ค. วรรคสดับ  วรรครับ 
  ง. วรรครับ  วรรครอง

10.คำสุดท้ายวรรคสดับควรสัมผัสกับคำใดในวรรครับ

  ก. คำที่ ๒ หรือคำที่ ๔
  ข. คำที่ ๓ หรือคำที่ ๖
  ค. คำท ๒ หรือคำที่ ๕ี่
  ง. คำที่ ๓ หรือ คำที่ ๕

 

จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี .และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.