ผู้จัดทำ
ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

 .

 .

 ชื่อไอสุรีย      สกุล เรืองรัตน์มณี
การศึกษา  เริ่มเรียนชั้นประถมที่ โรงเรียนบ้านบางโหนด  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                   เริ่มเรียนครู ที่วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช .)
                   ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
                   .ปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ผลงาน     หนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านชื่อ "นิทานสอนลูกหลานให้ฉลาด" และ หนังสือชื่อ "อารยา"

 

 .

ประวัตินักเรียน

ชื่ิอ   น.ส. จิดาภา เรืองศิริ

ม.4/1 นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ชื่ิอ   น.ส. เจนจิรา แม้นศิริ

ม.4/2 นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิตาราม

ชื่ิอ   น.ส. นฤมล ทองลา

ม.4/2 นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

 

จััดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี .ริ  และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.