กลอนนิราศ
ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

กลอนนิราศ

.การตั้งชื่อนิราศ

ความหมาย

นิราศที่มีชื่อเสียง

 การตั้งชื่อนิราศ
นิยมตั้งกัน ๔ วิธี
ดังนี้
๑.ตั้งชื่อตามนาม
สถานที่ที่จะมุ่งไป
เช่น นิราศเมืองแกลง
๒.ตั้งชื่อตามนาม
ผู้แต่ง เช่น
นิราศนรินทร์
๓.ตั้งชื่อตามนามตัว
เอกของเรื่อง เช่น
นิราศอิเหนา
๔.ตั้งชื่อตาม
เหตุการณ์ เช่น
นิราศเดือน

กลอนนิทาน 
กระต่ายกับเต่า 
กลอนนิราศ 
กลอนเพลงยาว 

 

 นิราศ แปลว่า
การจากไป การพรากไป
ในทางฉันทลักษณ์ หมายถึง
บทประพันธ์ที่พรรณนาถึงการจาก
ถิ่นฐานที่อยู่ไปในที่ต่างๆ
และต้องรำพึงรำพันถึงการจาก
คนรักหรือภรรยา ถ้าไม่มีก็ต้อง
สมมุติขึ้น  จึงจะนับว่าถูกต้อง
ตามแบบนิยมของนิราศ

อนึ่งในการบรรยายการเดินทางนั้น
นอกจากจะบรรยายภูมิประเทศ
ที่ผ่าน   เหตุการ์ืที่เิกิดขึ้น และ
ความรู้สึกของตนแล้ว กวีส่วนใหญ
่ยังนิยมเปรียบเทียบสิ่งที่พบเห็น
กับความในใจของตน เมื่อต้อง
พลัดพรากจากคนรักทั้งในแง่
ความรักและความทุกข์หรือวิถีชีวิต
 (วิเชียร  เกษประทุม  ลักษณะคำประพันธ์ไทย )

นิราศที่มีชื่อเสียงในสมัยรัตนโกสินทร์ได้แก่

๑. นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
     พระราชนิพนธ์ในรกาลที่ ๑
๒. นิราศปราบพม่าที่นครศรีธรรมราช  
     พระนิพนธ์ในกรมพราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
๓. นิราศตลาดเกรียบ
     ของพระเทพโมลี (กลิ่น)
๔.นิราศของสุนทรภู่
     -นิราศเมื องแกลง
     -นิราศพระบาท
     -นิราศภูเขาทอง
     -นิราศวัดเจ้าฟ้า
     -นิราศอิเหนา
      นิราศเมื องเพชร
     -รำพันลิลาป
 ๕. นิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัย
๖.. นิราศพระปฐม และนิราศทวาราวดี
      ของหลวงจักรปาณี (มหากฤษ์)
 (วิเชียร  เกษประทุม  ลักษณะคำประพันธ์ไทย )

 

 

 

 

 
ัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี . และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.