คนตัดไม้กับเทวา
ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

นิทานสอนลูกหลานให้ฉลาดได้อย่างไร
เรื่องราวในนิทานแต่ละเรื่องผู้แต่งหรือผู้เล่าจะสอดแทรกข้อคิด ข้อเตือนใจและสาระที่แฝงไว้ให้เราได้เก็บมาคิดเป็นคติสอนใจและส่งเสริมสติปัญญา
 ในหลากหลายแง่มุมที่จะปรับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวืต ในชีวิตประจำวันของเราได้
แต่การอ่านนิทานให้ได้ประโยชน์ผู้อ่านจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าแก่นแท้ของแต่ละเรื่องมุ่งสอนข้อคิด อะไรแก่เรา
ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่านิทานแต่ละเรื่องมักจะแสดงแง่มุมสองด้านที่ตรงกันข้ามเสมอ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างดีกับไม่ดี
ชั่วกับเลว  ฉลาดกับเขลา ควรทำกับไม่ควรทำ เป็นต้น
ดังนิทานที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้ หวังว่าการอ่านนิทานครั้งนี้จะสามารถทำให้ท่านได้รับประโยชน์มากกว่าความสนุกเพลิดเพลินอย่างเดียว

 

ประเภทของกลอน 
กลอนรูปแบบใหม่ 
กวางกับพุ่มไม้ 
โวหารในคำกลอน 

 

คนตัดไม้กับเทวา
กาลครั้งหนึ่งยังมีคนตัดไม้
เข้าป่าได้หมายฟืนมาปรุงอาหาร
จนมาพบไม้ถูกใจใกล้ลำธาร
จึงใช้ขวานรานตัดถนัดใจ
ทันใดนั้นขวานหล่นไปตกในน้ำ
จะลงดำขวานตัดไม้ได้ไฉน
ฝ่ายเทวาแห่งป่าเขาลำเนาไพร
มาควานให้เป็นขวานทองลองใจดู
คนตัดไม้ใจซื่่อถือความสัตย์
บอกแน่ชัดไม่ต้องการขวานทองหรู
เทพก็ให้ขวานเงินมาค่าตราตรู
คนบอกรู้ไม่ใช่ขวานงานของตน
เทพเห็นคนตัดไม้ใจซื่อมั่น
สิ่งสำคัญคนดีแท้แม้ขัดสน
จึงมอบขวานเงินทองของจำนน
เป็นลาภzลความดีที่ทำมา
                                            อารยา  เรืองมณี

ข้อเปรียบเทียบ
คนตัดไม้   ความซื่อสัตย์
เทวา  สิ่งตอบแทนความดี
                                       (ไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี)
บทวิเคราะห์
๑. คนซื่อสัตย์จะไม่เอาสิ่งของที่ไม่ใช่
ของตนเอง
๒. ผู้กระทำความดีย่อมได้ผลดี
                                           (ไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี)
คำศัพท์
ราน   ตัด
ดำ    มุดลง หลบหายไป
ลำเนา    แนว แถว
ควาน   กริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นค้นหาสิ่งของ
ในน้ำหรือในที่มืด
ตรู  งาม
จำนน  ยอมแพ้
                     (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕)ู่

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี . และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.