ไก่ได้พลอย
ผู้จัดทำคำนำแบบทดสอบก่อนเรียนมดง่ามกับจักจั่นคนตัดไม้กับเทวาชาวนากับงูเห่าไก่ได้พลอยลากับจิ้งหรีดแบบทดสอบหลังเรียน

 นิทานสอนลูกหลานให้ฉลาดได้อย่างไร
เรื่องราวในนิทานแต่ละเรื่องผู้แต่งหรือผู้เล่าจะสอดแทรกข้อคิด ข้อเตือนใจและสาระที่แฝงไว้ให้เราได้เก็บมาคิดเป็นคติสอนใจและส่งเสริมสติปัญญา
 ในหลากหลายแง่มุมที่จะปรับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวืต ในชีวิตประจำวันของเราได้
แต่การอ่านนิทานให้ได้ประโยชน์ผู้อ่านจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าแก่นแท้ของแต่ละเรื่องมุ่งสอนข้อคิด อะไรแก่เรา
ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่านิทานแต่ละเรื่องมักจะแสดงแง่มุมสองด้านที่ตรงกันข้ามเสมอ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างดีกับไม่ดี
ชั่วกับเลว  ฉลาดกับเขลา ควรทำกับไม่ควรทำ เป็นต้น
ดังนิทานที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้ หวังว่าการอ่านนิทานครั้งนี้จะสามารถทำให้ท่านได้รับประโยชน์มากกว่าความสนุกเพลิดเพลินอย่างเดียว

 

ลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ 
กระต่ายตื่นตูม 
กลอนบทละคร 
กลอนเพลงชาวบ้าน 

 

ไก่ได้พลอย
กาลครั้งหนึ่งยังมีไก่แจ้น้อย
เขี่ยได้พลอยเม็ดงามน้ำสวยหรู
กินไม่ได้แม้มีค่าน่าเชิดชู
พลอยไม่สู้เมล็ดข้าวที่ขาวงาม
ถ้ามีคนพบเจ้าดูคงรู้ค่า
มีราคาควรสวมใส่ใจวาบหวาม
ประดับแหวนนิ้วก้อยพลอยสีคราม
น่าดูยามประกายแสงแข่งตะวัน
เจ้าจึงมีค่าล้นกับคนอื่น
ถ้าข้าขืนเก็บเจ้ามาคงน่าขัน
ไร้ประโยชน์โทษอาจมาสารพัน
ค่าเจ้านั้นใช่ควรคู่อยู่ที่เรา
ไก่แจ้เมินพลอยสีมีค่ามาก
แล้วเดินจากไร้เยื่อใยไม่โง่เขลา
คุ้ยเขื่ยหาอาหารไปไม่มัวเมา
เพลินหลงเฝ้าพลอยมีค่าราคาแพง
                                             อารยา  เรืองมณี

 ข้อเปรียบเทียบ
ไก่ ความไม่โลภ ผู้รู้จักตัวเอง
พลอย กิเลส  สิ่งยั่วยวน
                                         อารยา  เรืองมณี
บทวิเคราะห์
๑. การรู้จักตนเองอย่างดีเป็นเครื่องช่วย
ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง
๒. บางสิ่งมีค่าแต่อาจไม่เหมาะสมกับตัวเราเอง
๓. อย่าหลงกับสิ่งยั่วยวนที่ล่อตาล่อใจ
                                       อารยา  เรืองมณี

คำศัพท์
 วาบหวาม    รู้สึกเสียวซ่านในใจ
ล้น   พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่
สารพัน   ทั้งปวง ทั้งหมด
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕)ู่

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูไอสุรีย  เรืองรัตน์มณี . และคณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright(c)2009 Mrs.Isuree Ruengratmanee.All rights reserved.