" พื้นฐานความรู้ด้านวรรณกรรมที่ดี จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพิจารณาประเมินค่าวรรณกรรม"
                   การแบ่งประเภทของวรรณกรรมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญมาก เพื่อช่วยให้สามารถพิจารณาวรรณกรรมได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจไว้ในเบื้องต้น
                   การแบ่งประเภทของวรรณกรรมนั้นสามารถที่จะกระทำได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่านำเอาเกณฑ์ใดเป็นตัวที่ใช้ในการแบ่ง

       รอบรู้เรื่องการแบ่งประเภทวรรณกรรม
ตามลักษณะในการแต่ง ตามลักษณะเนื้อเรื่อง
ตามลักษณะการถ่ายทอด ตามลักษณะเนื้อหา(เน้นไปทางวรรณคดีไทย)
ตามการบ่งเกิดหรือที่มา ตามคุณค่าที่มุ่งให้กับผู้อ่าน

             ๑.การแบ่งตามลักษณะในการแต่ง

                           
                 สามารถแบ่งย่อยได้อีก ๒ ประเภท คือ

                   
                      ๑.๑ วรรณกรรมร้อยแก้ว

                            ประเภทของวรรณกรรมที่ไม่มีการบังคับในเรื่องของฉันทลักษณ์ โดยหนังสือร้อยแก้วในยุคแรกเริ่มของไทยนั้นจะบันทึกเรื่องราวที่สำคัญของไทย เช่น นิทานสอนใจ พระราชพงศาวดาร หนังสือศาสนาและเอกสารต่างๆทางราชการ แล้วจึงพัฒนาเป็นร้อยแก้วที่แต่งเพื่อความบันเทิง เช่น ราชาธิราชเป็นต้น แบ่งได้เป็น

           - ประเภทบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่ให้คติสอนใจเป็นเรื่องรองโดยเน้นการสร้างความเพลิดเพลินใจ สนุกสนานแก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ประกอบด้วย

                 + นวนิยาย    เป็นการเลียนแบบชีวิตจริงโดยถ่ายทอดเป็นศิลปะ เป็นเรื่องเล่าที่มีขนาดยาว
                 + เรื่องสั้น     จะมีลักษณะตัวละครและเหตุการณ์ที่น้อยกว่า อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเพียง ช่วงเวลาใด   เวลาหนึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ   แล้วนำไปสู่จุดสำคัญของเรื่อง เป็นต้น  โดยทั่วไปมักมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กับนวนิยาย
                 + บทละครพูด  ใช้การพูดของตัวละครเป็นตัวดำเนินเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ

           
            - ประเภทสารคดี  เป็นประเภทหนังสือที่จัดทำเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ อาจเป็นการให้ความบันเทิงทางภูมิปัญญา ซิ่งล้วนก่อประโยชน์ทั้งสิ้น ได้แก่

                 + ความเรียง (Essay) การถ่ายทอดประสบการณ์หรือความรู้ เรียงร้อยเป็นถ้อยความตามลำดับขั้นตอน
                 + บทความ (Article)งานเขียนประเภทร้อยแก้วที่เขียนขึ้นจากข้อเท็จจริง เชื่อถือได้
                 + สารคดีชีวประวัติ (Biography) การบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล บุคลิกภาพ การดำเนินชีวิต ผลงาน   เป็นต้น
                 + สารคดีท่องเที่ยว (Travelogue) การบันทึกที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ โดยมักพูดถึงข้อดีและ  จุดเด่น เพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน
                 + อนุทิน (Diary)
เป็นการบันทึกประจำวันอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัย บุคลิคภาพ
                 + จดหมายเหตุ (Arehive)
มักเป็นการบันทึกซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  เกี่ยวกับราชการหรือหน่วยงานต่างๆ

           
                 ***บางครั้ง เนื่องจากวรรณกรรมประเภทสารคดีมีการให้หนังสือเทียบเท่าหนังสือเรียน(text) จึงมีลักษณะการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่คล้ายตำรา
ดังหนังสือต่อไปนี้

                 
                 +หนังสือประเภทจิตวิทยา
                         - อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่
                         - เงินหรือชีวิต
                         - ชุดหนังสือสื่อความคิด : พลังสร้างสรรค์และความยืนยาวของชีวิต
                         - ชุดหนังสือสื่อความคิด : ทางเดินของชีวิต

                 +หนังสือประเภทปรัชญา
                         - โลกของโซฟี
                         - แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์

                 +หนังสือประเภทศาสนา
                         - ไขรหัสบุญ เปลี่ยนรหัสกรรม
                         - สแกนกรรม
                         - คิดถูก ดับทุกข์ได้

                 +หนังสือประเภทวัฒนธรรม
                         - โลกหนังสือ "วัฒนธรรมการ์ตูนในญี่ปุ่น”
                         - วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและเจรจาฯ

                 +หนังสือประเภทเกี่ยวกับภาษา
                         - ก.ไก่ เด็กสนุก   
                         - ก.ไก่ ฉบับบูรณาการ   
                         - คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง ปี ๕๑ ภาษาอังกฤษ ป.๕
                         - อังกฤษแสนสนุก ๑ อนุบาล ๑

                 +หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์
                         - คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.๓ 
                         - คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.๑
                         - คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.๒  
 
                 +หนังสือประเภทเกี่ยวกับศิลปะ
                         - The Story of Art ของ Ernst Gombrich
                         - History of Art ของ H. W. Janson เล่มของ Janson
                         - ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
                         - The Story of Art ของ Gombrich

                 +หนังสือประเภทวรรณคดี
                         - การศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์ ของ พระยาอนุมานราชธน
                         - วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ของบุญเหลือ เทพสุวรรณ
                         - วรรณกรรมไทย ของ กุหลาบ มัลลิกะมาส
                         - วรรณคดีวิจารณ์ ของ กุหลาบ มัลลิกะมาส

                 +หนังสือประเภทประวัติศาสตร์
                         - ลัทธิมาร์กซ์และสังคมนิยม 
                         - บันทึกจากตะแลงแกง
                         - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทยกับกัมพูชา
                         - ศึกฤทธิ์กับนักศึกษา

                 +หนังสือประเภทท่องเที่ยว
                         - ฤดูใบไม้ผลิที่เมได
                         - ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ : เกาะไหหลำดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา
                         - คู่มือมัคคุเทศก์
                         - รู้ไว้ก่อนไปออสเตรเลีย
                         - เที่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินสยาม

                 +หนังสือประเภทชีวประวัติ
                         - ชีวประวัตินายกรัฐมนตรีไทย
                         - สารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญใน ๑๐๐ รัฐมนตรี
                         - วาระสุดท้ายของฮิตเลอร์
                         - ชีวิตนอกวัง เล่ม ๑
                         - บันทึกกิจประจำวันของท่านเจ้าพระยายมราช ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
                                                               ฯลฯ

  กลับด้านบน  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  หน้าถัดไป>>