" แสดงความคิดเห็นหลังจากการอ่าน สร้างคุณค่าให้แก่วรรณกรรม "
                   การอ่านอย่างพิจารณาหาเหตุผล นั้นเป็นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าต่อผู้อ่านได้มากที่สุด ทั้งเมื่อฝึกอย่างชำนาญก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือทัศนะเกี่ยวกับหนังสือให้ผู้อื่นได้รับรู้ต่อไปด้วย
      การฝึกแสดงทัศนะเกี่ยวกับหนังสือ

         ๑.ต้องอาศัยความเพียร ความตั้งใจในการอ่านหนังสือ เมื่อคิดได้แล้วก็ลงมืออ่าน เมื่ออ่านจบก็ลองตั้งคำถาม  ว่าสิ่งใดที่ได้จากการอ่านครั้งนี้  ตั้งคำถามหาแล้วเหตุผล

         ๒.หาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทหนังสือ ว่าเป็นวรรณกรรมประเภทไหน ลักษณะในการเขียนแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร

         ๓.เปรียบเทียบเหตุการณ์ในหนังสือกับสภาพแวดล้อมจริง ว่ามีความเป็นไปได้ หรือสมเหตุสมผลมากแค่ไหน มีความถูกต้องของข้อมูลหรือไม่ และควรฝึกเชื่อมโยงเนื้อความโดยรอบเข้าด้วยกัน

         ๔.ฝึกออกความคิดเมื่ออ่านจบ โดยอาจเริ่มจากตนเองแล้วให้ผู้อื่นได้ร่วมรับรู้ด้วยกันเมื่อฝึกชำนาญแล้วก็เป็นได้


       วิธีการแสดงทัศนะเกี่ยวกับหนังสือ

                   การแสดงทัศนะเกี่ยวกับหนังสือนั้นสามารถกระทำได้ทั้งการพูดและเขียนมี ๒ วิธีคือ
                               - การแนะนำหนังสือ
                               - การวิจารณ์หนังสือ

. การแนะนำหนังสือ

          อาจเรียกอีกชื่อว่า การปฏิทัศน์  เป็นการแนะนำที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ที่จะเลือกอ่านเป็นอย่างยิ่ง
           ๑.๑   ชื่อเรื่อง
           ๑.๒  ชื่อผู้แต่ง   จะบอกนามปากกาหรือนามจริงก็ได้ โดยอาจเพิ่มเติมประวัติเข้าไปเพื่อเพิ่มความละเอียดก็ได้
           ๑.๓  สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์ ควรระวัง อย่าใส่โรงพิมพ์เข้าไปแทน เพราะอาจทำให้   สับสนได้
           ๑.๔  ปีที่พิมพ์   บอกปีพศ.ที่พิมพ์ อาจอยู่ด้านในปกหรือท้ายเล่ม
           ๑.๕ ขนาดหนังสือและจำนวนหน้า บอกจำนวนหน้ายกและหน้าทั้งหมด
           ๑.๖ ราคา
           ๑.๗ ประเภทของหนังสือ
           ๑.๘ เนื้อหาหนังสือ ทำให้ทราบขอบเขตเนื้อหาโดยสังเขป
           ๑.๙  ความเหมาะสมของผู้อ่าน  เช่น เหมาะกับนักเรียน  คุณครู หรือผู้สูงวัย เป็นต้น

                  
ตัวอย่างการแนะนำหนังสือ

                 ชื่อหนังสือ   สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า ดินแดนอาถรรพณ์
                 ชื่อผู้แต่ง  ภิรมย์ พุทธรัตน์
                 สำนักพิมพ์   สุขภาพใจ
                 ปีที่พิมพ์   พ.ศ. ๒๕๔๑
                 ขนาดหนังสือและจำนวนหน้า  ๑๘๔  หน้า
                 ราคา  ๑๐๐ บาท
                 ประเภทของหนังสือ  สารคดี
                 เนื้อหาโดยย่อ 

             เรื่องจริงอันลึกลับมหัศจรรย์ ที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลก เมื่อเรือและเครื่องบินนับร้อยพร้อมผู้โดยสารหายสาบสูญไร้ร่องรอย ในหนังสือได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินรวมทั้งเรือเดินสมุทร ไม่ว่าจะเป็นของกองทัพหรือพร้อมผู้โดยสาร ที่หายไปอย่างไม่มีสาเหตุ รวมทั้งได้กล่าวถึงจานบินลึกลับ หรือ UFO ซึ่งปรากฏอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ด้วย ซึ่งในเล่ม ผู้แต่งยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์นั้นๆด้วย
   
   ความเหมาะสมสำหรับผู้อ่าน

         ผู้อ่านควรจะมีวิจารณญาณในการอ่าน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไป และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาต

                                                                                      โดย   พิมพ์สรร      รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

กลับด้านบน   1 , 2 , 3 หน้าถัดไป>>