แหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์
      การพิจารณาวรรณกรรม
           - www.st.ac.th/bhatips/chan_poem.html (ฉันท์)
           - www.st.ac.th/bhatips/tip49/thaipoem_love.html (ตัวอย่างบทอัศจรรย์)
      การอ่าน
           - http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1001103/chapter5/chapter5_1.htm
      การแบ่งประเภทวรรณกรรมและการแสดงทัศนะ
           - http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=467f451974942d64&clk=wttpcts
(ความหมายร้อยแก้ว)
           - http://gotoknow.org/blog/yootana-26/274377
           - http://thaiarc.tu.ac.th/poetry/chan/index.html (ฉันท์)
           - http://www.checkprice.net/book_text_magazine/psychology/(ราคาหนังสือจิตวิทยา)
           - http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%
94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%AB%E0%B8%99
%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%
E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2 (หนังสือปรัชญา)
           - http://www.shoppingserviceshop.com/catagory/subcat/15/%E0%B8%AB%E0%
B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8
%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%98%E0%
B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0/(หนังสือศาสนา)
           - http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main07.php(หนังสือเกี่ยวกับภาษา)
           - http://nongpangbook.tarad.com/product.detail_272275_th_2212737
           - http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K7686623/K7686623.htm
l(หนังสือเกี่ยวกับศิลปะ)
           - http://siamoldbook.tarad.com/product_382157_th (เกี่ยวกับประวัติศาสตร์)
           - http://www.checkprice.net/book_text_magazine/travel_map/ (เกี่ยวกับท่องเที่ยว)
           - http://wcbk.weloveshopping.com/template/w07/showproduct1.php?pid=
10257160&shopid=24020 (เกี่ยวกับชีวประวัติ)
           - http://www.su-usedbook.com/product-th-16149-2093912-%E0%B8%AA%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%
B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8
%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%
84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D
%E0%B9%83%E0%B8%99100%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A
1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8 %A3%E0%B8%B5.html (เกี่ยวกับชีวประวัติ)
           - http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%
B8%87 (ตัวอย่างโคลงโบราณ)
           - http://www.cmw.ac.th/elibrary/fileselibrary/Zstudentcmw/sdThai/sdTh004/sec4
page5in5.html (โคลง)
           - http://www.dekgeng.com/thai/poem/klong2dun.html (โคลง)
           - http://www.mcp.ac.th/intellect/Chapter6/02.pdf(โคลง)
           - http://www.st.ac.th/bhatips/tip48/student48/niras_student48.html 
(อ้างอิงวรรณคดีนิราช)
           - http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%
B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%
B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
(อ้างอิงวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ)
           - http://www.212cafe.com/freewebboard/viewcomment.php?aID=13509110&use
r=thailit&
id=78&page=2&page_limit=50(อ้างอิงวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ)
           - http://vc.oas.psu.ac.th/course/info.php?id=1105(อ้างอิงวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ)
           - http://www.ptd.ac.th/ (รางวัลซีไรต์)
           - www.praphansarn.com/new/c_lift/detail.asp?ID=137
(รางวัลซีไรต์)
           - http://school.obec.go.th/banharn6/sea%20write.html(รางวัลซีไรต์)

แหล่งอ้างอิงจากหนังสือ
           - กุหลาบ มัลลิกะมาส. วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522
(การทัศนา และตัวอย่างการวิจารณ์)
           - ประทีป วาทิกทินกร และ สมพันธุ์ เลขะพันธุ์.หนังสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท 021 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม . พิมพ์ครั้งที่ 10 .กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท., 2540

กลับหน้าหลัก