ภาพที่ 8.23 ภาพกรอบข้อความแนวยืนหรือแนวตั้ง (1)
ที่มา (Beukel, 1999, pp. 91, 114, 331)

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.24 ภาพกรอบข้อความ แนวยืนหรือแนวตั้ง (2)
ที่มา (Beukel, 1999, pp. 337, 338, 345, 348)

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.25 ภาพกรอบข้อความข้อความวงรีแนวตั้ง
ที่มา (Beukel, 1999, pp. 83, 155, 175, 285)

 

สรุป
การวาดเส้นภาพประกอบ เป็นการสื่อให้เกิดความเข้ใจในเนื้อหาที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งมีขนาดเล็ก ขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือในรูปแบบของการแสดงลำดับขั้นตอน ลักษณะของเส้นมีความ ชัดเจน สัดส่วนถูกต้อง และเป็นตัวดึงดูดความสนใจ มีทั้งประกอบข้อมูลความรู้ข้อเขียนต่าง ๆ และความบันเทิงในลักษณะของภาพการ์ตูน ภาพประกอบที่ใช้ในการตกแต่งข้อความจะอยู่ในลักษณะของกรอบซึ่งนำไปใช้ในงาน โฆษณาสินค้า ป้ายชื่อสินค้า