แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
 

คำชี้แจง : ให้เพื่อนๆ กาเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้า

คำตอบที่ถูกที่สุด

1. 对不起 duì bù qĭ แปลว่าอะไร ??

ก. ขอโทษ
ข. ขอบคุณ
ค. ไม่เป็นไร
ง. เกรงใจ

2. 汉语 hànyǔ แปลว่าอะไร ??

ก. ภาษาต่างประเทศ
ข. ภาษาจีน
ค. ภาษาไทย
ง. คำศัพท์

3. คำในข้อใดแทนตัวเลข 15?

ก. 一 五
ข. 十 五
ค. 一 十五
ง. 五 一

4. คำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

ก. bàba
ข. māma
ค. shíèr
ง. dìdi

5. คำว่า "คุณยุ่งไหม" ในภาษาจีนจะพูดได้อย่างไร

ก. nǐ máng ma
ข. bú tài máng
ค. nǐ bàba máng ma
ง. tā hěn máng

6.คำทักทายในภาษาจีนคือข้อใด?

ก.hěn máng.
ข.míngtiān jiàn
ค.zàijiàn
ง.
nǐ hǎo!

7.ข้อใดเรียงจากตัวเลขมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง?

ก.yī èr sān
ข.shí jiŭ bā
ค.sān sì wŭ
ง.qī liù shí

8.hĕn hăo แปลว่าอะไร?

ก.สวัสดี
ข.สบายดี
ค.ราตรีสวัสดิ์
ง.เเน่นอน

9.จงแปลประโยคต่อไปนี้ hànyŭ nán ma?

ก.คุณเรียนภาษาจีนไหม
ข.ภาษาจีนไม่ยาก
ค.ภาษาจีนยากไหม
ง.คุณเรียนภาษาจีนที่ไหน

10. จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาจีน ‘ คุณจะไปไหน’

ก.wŏ huí xuéxiào
ข.wŏ qù?
ค.nĭ qù bú qù ?
ง.nǐ qù năr ?

 

New Page 1