การเปลี่ยนกริยาช่อง 1 เป็นช่อง 2


1.กริยาช่อง 1 ที่ลงท้ายด้วย –y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –ed แต่หน้าหน้า y เป็นสระให้เติม –ed ได้ทันที เช่น marry เป็น married , obey เป็น obeyed

2.กริยาช่อง 1 ที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวก่อนเติม-ed เช่น   plan เป็น planned

3.กริยาช่อง 1 ที่มี 2 พยางค์ และออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์ท้าย พยางค์ท้ายมีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มพยัญชนะท้ายอีก 1 ตัวก่อนเติม –ed เช่น  refer เป็น referred

4.กริยาช่อง 1 ที่นอกเหนือจากนี้ให้เติม –d หรือ –ed ได้ทันที เช่น love เป็น loved        ,        move เป็น moved

5.เปลี่ยนรูปกริยาช่อง 1 เป็นช่อง 2 เช่น  run เป็น ran

6.กริยาช่อง 1 และช่อง 2 ใช้รูปเดียวกัน เช่น hit เป็น hit         cut เป็น cut

 

Back to content

Back to Home