การลงโทษผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด
การลงโทษผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด
การลงโทษผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เอ็กซ์ตาซี และแอลเอสดี
ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ใบโคคา โคเคอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง มอร์ฟีน
ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตำหรับยาและมียาเสพติดให้โทษป ระเภท 2 ผสมอยู่
ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 เช่น แอซิติกแอนไฮไดรด์ แอซติลคลอไรด์
ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่จัดอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 มี 4รายการ คือ กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น และพืชเห็ดขี้ควาย

ข้อหา : ผลิต / นำเข้า / ส่งออก
ประเภท 1
- จำคุกตลอดชีวิต (มาตรา 65 วรรค 1)
- ถ้ากระทำเพื่อจำหน่าย ประหารชีวิต (มาตรา 65 วรรค 2)
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่ากระทำเพื่อจำหน่าย ประหารชีวิต (มาตรา 15, 65)
ประเภท 2
จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 68 วรรค 1)
ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน จำคุก 20 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท (มาตรา 68 วรรค 2)
ประเภท 3
- จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 70, 20)
- จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 72, 22)
- จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 71, 20)
ประเภท 4
- จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 73)
ประเภท 5
- จำคุก 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท (มาตรา 75)
- ถ้าเป็นพืชกระท่อม จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 75 วรรค 2)

ข้อหา : จำหน่าย / ครอบครองเพื่อจำหน่าย
ประเภท 1
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จำคุก 5 ปีถึงตลอดชีวิต และปรับ 50,000 บาทถึง 500,000 บาท (มาตรา 66 วรรค 1)
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 100 กรัม จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต (มาตรา 66 วรรค 2)
ประเภท 2
- จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 2)
- ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จำคุก 3 ปี ถึง 20 ปี และปรับ 30,000 บาท ถึง 200,000 บาท
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่า 100 กรัม จำคุก 5 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 3, 4)
ประเภท 3
- (ไม่มีระบุ)
ประเภท 4
- จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 2)
ประเภท 5
- จำคุก 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท (มาตรา 76 วรรค 2)
- ถ้าเป็นพืชกระท่อม จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 76 วรรค 4)

ข้อหา : ครอบครอง
ประเภท 1
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 20 กรัม จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 67)
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (มาตรา 15 วรรค 2, มาตรา 66)
ประเภท 2
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 1)
- ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จำคุก 3 ปี ถึง 20 ปี และปรับ 30,000 บาท ถึง 200,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 3)
- คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 100 กรัมขึ้นไปถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (มาตรา 17 วรรค 2, มาตรา 69 วรรค 2, 4)
ประเภท 3
- (ไม่มีระบุ)
ประเภท 4
- ไม่ถึง 10 กิโลกรัม จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท
- 10 กิโลกรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 26, 74)
ประเภท 5
- ไม่ถึง 10 กิโลกรัม จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท
- 10 กิโลกรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท (มาตรา 26, 76)
- ถ้าเป็นพืชกระท่อม จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76 วรรค 3)

ข้อหา : เสพ
ประเภท 1
- จำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท (มาตรา 91)
ประเภท 2
- จำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 91)
ประเภท 3
- (ไม่มีระบุ)
ประเภท 4
- (ไม่มีระบุ)
ประเภท 5
- จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 92 วรรค 1)
- ถ้าเป็นพืชกระท่อม จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 92 วรรค 2)

ข้อหา : ใช้ให้ผู้อื่นเสพ
ประเภท 1
- ผู้ใช้ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า และถ้ากระทำต่อหญิง หรือผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ โทษประหารชีวิต (มาตรา 93 วรรค 5)
ประเภท 2
- จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 1)
- ถ้าเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพิ่มอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าทำต่อหญิงหรือผู้ไม่บรรลุนิติภาวะจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 4)
ประเภท 3
- (ไม่มีระบุ)
ประเภท 4
- (ไม่มีระบุ)
ประเภท 5
- จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 1)
หมายเหตุ
1. ผู้ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพ จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี แลปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 1)
- ถ้าผู้ใช้มีอาวุธ หรือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จำคุก 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับ 20,000 ถึง 150,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 2)
- ถ้ากระทำต่อหญิง ผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นทำผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000 ถึง 50,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 3)
- ถ้าวัตถุแห่งการกระทำผิด เป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีนเพิ่มโทษอีกกึ่งหนี่ง และถ้าเป็นการกระทำต่อหญิงหรือผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 4)
- ถ้าเป็นยาเสพติดประเภท 1 ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า และถ้าเป็นการกระทำต่อหญิงหรือผู้ไม่บรรลุนิติภาวะต้องโทษประหา รชีวิต (มาตรา 93 วรรค 5)
2. ถ้ากำลังรับโทษอยู่หรือภายใน 5 ปี นับแต่พ้นโทษได้กระทำผิดกฎหมายนี้อีก ให้เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลลงครั้งหลัง (มาตรา 97)
3. กรรมการ อนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิ ด เกี่ยวกับยาเสพติดหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสภาท้องถิ่นอื่น ข้าราชการ พนักงาานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใด ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติด สมคบหรือสนับสนุนช่วยเหลือความผิด 5 ฐานข้างต้น ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น (พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2500 มาตรา 100 และ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเ สพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 10)

ที่มา : [ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดชัยภูมิ ]


[หน้าแรก]
[ สารานุกรมไทย ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ][ ความรู้เรื่องยาเสพติด ] [ โทษของยาเสพติด ] [ การลงโทษผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ]
[ สาเหตุของการเกิดยาเสพติดและลักษณะการติดยาเสพติด ] [ มาตราการป้องกันยาเสพติด ]