สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
เรื่อง ยาเสพติด...ภัยแห่งโลก จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูวิฑูรย์ ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. นักเรียนพบแอลกอฮอล์ (alcohol) ในอะไรได้บ้าง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. ยกตัวอย่างยาที่กดระบบประสาทส่วนกลาง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. การสูบบุหรี่ของหญิงมีครรภ์ในประเทศไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีกี่ รายทั่วประเทศ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. ในปีหนึ่งคนไทยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่ากี่คน
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. "อารมณ์ดี" เป็นผลของยาเสพติดหรือไม่
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. สุขบัญญัติแห่งชาติมีกี่ประการ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. แคต (khat) เป็นพืชที่ใช้เป็นยาเสพย์ติดอยู่ในทวีป
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. องค์การอนามัยโลก ได้จัดแยกไว้เป็น กี่ ประเภท
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. สาเหตุของปัญหายาเสพย์ติดมีกี่ด้าน อะไรบ้าง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)