วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
เรื่อง ยาเสพติด...ภัยแห่งโลก จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูวิฑูรย์ ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
คำสั่ง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สาเหตุของปัญหายาเสพย์ติดมีกี่ด้าน อะไรบ้าง
   1 ด้าน คือ ตัวยา
   2 ด้าน คือ บุคคล และการใช้ยา
   2 ด้าน คือ ตัวยา และการใช้ยา
   3 ด้าน คือ ตัวยา บุคคล และการใช้ยา

ข้อที่ 2)
องค์การอนามัยโลก ได้จัดแยกไว้เป็น กี่ ประเภท
   7
   8
   9
   10

ข้อที่ 3)
นักเรียนพบแอลกอฮอล์ (alcohol) ในอะไรได้บ้าง
   เหล้า เบียร์
   บุหรี่ ยาสูบ
   ขนมปัง
   ยาพราเซตามอล

ข้อที่ 4)
แคต (khat) เป็นพืชที่ใช้เป็นยาเสพย์ติดอยู่ในทวีป
   เอเซีย
   แอฟริกา
   อเมริกา
   ยุโรป

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่ยาที่กดระบบประสาทส่วนกลาง
   แอลกอฮอล์
   ฝิ่น
   มอร์ฝีน
   บุหรี่

ข้อที่ 6)
สุขบัญญัติแห่งชาติมีกี่ประการ
   5
   10
   15
   20

ข้อที่ 7)
การสูบบุหรี่ของหญิงมีครรภ์ในประเทศไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีกี่ รายทั่วประเทศ
   1,600
   1,700
   1,800
   2,000

ข้อที่ 8)
การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใด
   โรคเอดส์
   โรคขาดสารอาหาร
   โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
   โรคปากเปื่อย

ข้อที่ 9)
ในปีหนึ่งคนไทยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่ากี่คน
   100,000
   200,000
   300,000
   400,000

ข้อที่ 10)
ข้อใดไม่ใช่โทษของยาเสพติด
   ร่างกาย สุขภาพทรุดโทรม ผอมซีด
   จิตใจ อารมณ์หงุดงิดง่าย พูดจาร้าว
   ตัวสั่น กระตุก ชัก จาม น้ำหมูกไหล ท้องเดิน
   อารมณ์ดี