หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้ในประเทศไทย  ได้แก่  หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก  ระบบอังกฤษ  และมาตราไทย


เราอาจเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวในระบบเดียวกันและต่างระบบกันได้ตามหน่วยการวัดความยาว
การวัดความยาวในบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ใช้วัดโดยตรง 

ถ้าการวัดนั้นต้องการทราบความยาวอย่างคร่าว ๆ เราอาจใช้การคาดคะเนได้
หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้ในประเทศไทย  ได้แก่  หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก  ระบบอังกฤษ  และมาตราไทย หน่วยการวัดความยาวที่สำคัญซึ่งควรรู้จักมีดังนี้


หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก
                10           มิลลิเมตร                                              เท่ากับ          1        เซนติเมตร
                100         เซนติเมตร                                             เท่ากับ          1        เมตร
                1000       เมตร                                                      เท่ากับ          1        กิโลเมตร
หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ
                                12           นิ้ว                                          เท่ากับ          1        ฟุต
                                3              ฟุต                                        เท่ากับ          1        หลา
                                1760       หลา                                       เท่ากับ          1        ไมล์

 


เว็บเพจนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์

จัดทำโดยทีม The Analytical Thinking นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัด ชุมพร

www.saard.ac.th : webmaster : The_Analytical_Thinking@hotmail.com โทร 077-511014