หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย
                                12           นิ้ว                                                         เท่ากับ          1        คืบ
                                2              คืบ                                                       เท่ากับ          1        ศอก
                                4              ศอก                                                    เท่ากับ          1        วา
                                20           วา                                                        เท่ากับ          1        เส้น
                                400         เส้น                                                      เท่ากับ          1        โยชน์


กำหนดการเทียบ  1             วา                                                            เท่ากับ          2        เมตร

 

หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก  ( โดยประมาณ )
                                1              นิ้ว                                                      เท่ากับ          2.54    เซนติเมตร
                                1              หลา                                                    เท่ากับ          0.9144             เมตร
                                1              ไมล์                                                    เท่ากับ         1.6                  กิโลเมตร

 

 


เว็บเพจนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์

จัดทำโดยทีม The Analytical Thinking นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัด ชุมพร

www.saard.ac.th : webmaster : The_Analytical_Thinking@hotmail.com โทร 077-511014