พื้นที่ใช้ในการบอกขนาดของเนื้อที่  ซึ่งใช้หน่วยการวัดพื้นที่เป็นตารางหน่วยหรือตามหน่วยการวัดความยาว

การเปลี่ยนหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบหรือมาตราเดียวกัน สามารถคำนวณได้จากการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวตามความสัมพันธ์ของหน่วยในระบบหรือมาตรานั้น
การเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีหน่วยการวัดพื้นที่ต่างระบบหรือต่างมาตรา  จำเป็นต้องทำให้มีหน่วยการวัดพื้นที่เป็นอย่างเดียวกันก่อน


พื้นที่ใช้ในการบอกขนาดของเนื้อที่  ซึ่งใช้หน่วยการวัดพื้นที่เป็น  ตารางหน่วยหรือ ตามหน่วยการวัดความยาว


หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก


1              ตารางเซนติเมตร                 เท่ากับ                    100  ตารางมิลลิเมตร
1              ตารางเมตร                          เท่ากับ                10000  ตารางเซนติเมตร
1              ตารางกิโลเมตร                   เท่ากับ            1000000  ตารางเมตร

 

 


เว็บเพจนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์

จัดทำโดยทีม The Analytical Thinking นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัด ชุมพร

www.saard.ac.th : webmaster : The_Analytical_Thinking@hotmail.com โทร 077-511014