หน่วยการวัดปริมาตรและน้ำหนักเป็น  ลูกบาศก์หน่วย หรือ ตามหน่วยของปริมาตรและน้ำหนัก

ที่ใช้ในสถานการณ์นั้น ๆ


การเปลี่ยนหน่วยการวัดปริมาตรและน้ำหนักที่อยู่ในระบบหรือมาตราเดียวกัน สามารถคำนวณได้จากการเปลี่ยนหน่วย

การวัดปริมาตรและน้ำหนักตามความสัมพันธ์ของหน่วยในระบบหรือมาตรานั้น


การเปรียบเทียบปริมาตรและน้ำหนักที่มีหน่วยการวัดปริมาตรที่ต่างระบบหรือต่างมาตรา จำเป็นต้องทำให้มีหน่วยการวัดปริมาตร

และน้ำหนักให้เป็นอย่างเดียวกันก่อน

การเปลี่ยนหน่วยการวัดปริมาตรและน้ำหนักในระบบหรือมาตราเดียวกัน

สามารถคำนวณได้จากการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวตามความสัมพันธ์ของหน่วยในระบบหรือมาตรานั้น ซึ่งมีหลักการดังนี้               
1.  การเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย  ใช้วิธีการคูณ 
2.  การเปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่  ใช้วิธีการหาร 


เว็บเพจนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์

จัดทำโดยทีม The Analytical Thinking นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัด ชุมพร

www.saard.ac.th : webmaster : The_Analytical_Thinking@hotmail.com โทร 077-511014