การยกกำลัง   (อังกฤษ:Exponentiation)   คือ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่าง
           หนึ่งเขียนอยูู่่ในรูป   ซึ่งประกอบด้วยสองจำนวน  คือ  ฐาน  และ  เลขชี้กำลัง  โดย
           พื้นฐานแล้วการยกกำลังจะมีความหมายเหมือนกับการคูณ ซ้ำๆเป็นจำนวน ตัว  เมื่อ 
           เป็นจำนวนเต็มบวก
                      

                                          ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/การยกกำลัง


                    
      โดยปกติเลขชี้กำลังจะแสดงให้เห็นเป็นตัวยกทางขวาของฐาน จำนวน อ่านว่า 
            ยกกำลัง  หรือ  เพียงแค่  กำลัง ในภาษาอังกฤษอาจเรียกการยกกำลังบางตัวต่าง
             ออกไป  เช่น  จะเรียกว่า  square และ    เรียกว่า cube เป็นต้น
                        เลขยกกำลัง    อาจสามารถนิยามให้  เป็นจำนวนเต็มลบก็ได้เพราะการยก
             กำลังได้นิยามสำหรับ   เลขชี้กำลัง   ที่เป็นจำนวนจริงหรือแม้แต่จำนวนเชิงซ้อนไว้แล้ว
             สำหรับ ที่เป็นจำนวนจริงบวก      ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของนิยาม
             ดังกล่าวซึ่งทำให้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ การยกกำลังได้ อย่างไร
             ก็ตามเมื่อฐาน a ไม่เป็นจำนวนจริงบวก และเลขชี้กำลัง nก็ไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวน  จะ
             ไม่สามารถ หาค่าได้ด้วยฟังก์ชันต่อเนื่องของ a      
(ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/
          
        การยกกำลัง)

                         
                                       ที่มา : http://www.bwc.ac.th/e-learning/sanae/math1.pdf