ตัวอย่าง
            สัญลักษณ์          อ่านว่า  "ห้ายกกำลังสี่"  หรือ  "ห้ากำลังสี่"  หรือ 
                                                     "กำลังสี่ของห้า"
                                    แทน 
                                    มี  5 เป็นฐาน และ  มี 4 เป็นเลขชี้กำลัง
           ในทำนองเดียวกัน
            สัญลักษณ์          อ่านว่า "ลบสามทั้งหมดยกกำลังห้า" หรือ "กำลังห้าของลบสาม"
                                    แทน  
                                    มี  -3   เป็นฐาน และ มี   5  เป็นเลขชี้กำลัง
            เมื่อมีจำนวนที่คูณตัวเองซ้ำกันหลายๆ ตัว      เราอาจใช้เลขยกกำลังเขียนแทนจำนวน
เหล่านั้นได้  เช่น
   
                               เขียนแทนด้วย 
                              เขียนแทนด้วย 
                               เขียนแทนด้วย 
                               เขียนแทนด้วย 
             ให้สังเกตว่าการเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวน เช่น  และ มีความหมายต่างกัน ซึ่งนิยมถือเป็นข้อตกลงดังต่อไปนี้
                                   หมายถึง 
                                         อ่านว่า     ลบสองทั้งหมดยกกำลังสี่  หรือกำัลังสี่ของลบสอง
                                         และ      
                                   หมายถึง 
                                         อ่านว่า      ลบสองทั้งหมดยกกำลังสี่  หรือกำัลังสี่ของลบสอง
                                         และ