จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า แต่ในบางจำนวน  เช่น    และ
ถึงแม้ว่าความหมายต่างกันแต่มีผลลัพธ์เป็นจำนวนเดียวกันคือ ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและ
สื่อความหมายให้ตรงกัน  จึงควรเขียนสัญลักษณ์ัที่แทนจำนวนนั้นให้ถูกต้องตามที่ต้องการ
                 เมื่อต้องการทราบว่าเลขยกกำลังนั้นแทนจำนวนใดก็ให้เขียนเลขขยกกำลังนั้นแทน
จำนวนใดก็ให้เขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนที่เป็นฐาน  แล้วหาผลคูณ
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1    จงหาว่า แทนจำนวนใด
วิธีทำ                          = 
                                        =
                      ตอบ  

ตัวอย่างที่ 2    จงหาว่า แทนจำนวนใด
วิธีทำ                         =     
                                       =
                      ตอบ  

ตัวอย่างที่ 3    จงหาว่า แทนจำนวนใด
วิธีทำ                         =                      
                                       =
                      ตอบ  

ตัวอย่างที่ 4    จงหาว่า แทนจำนวนใด
วิธีทำ                         = 
                                       =
                      ตอบ