เมื่อต้องการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง  ทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบ
หรือ เขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำๆ กัน
ตัวอย่างที่  1     จงเขียน 16  ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 1
วิธีทำ                                    
                                  
                        ตอบ
                        หรือ  
                                             =
                        ตอบ     
                   นอกจากสองคำตอบข้างต้นนี้แล้ว  เราอาจเขียน 16 ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐาน
เป็นจำนวนลบได้อีกสองคำตอบได้แก่    และ
ตัวอย่างที่ 2      จงเขียน 216  ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 1
วิธีทำ                                        
                                      
                                      
                                              =
                        ตอบ 

  
ตัวอย่างที่ 3                         


    
     ถังสังกะสีทรงลูกบาศก์ใบหนึ่งมีปริมาตรภายใน 729
     ลูกบาศก์เซนติเมตร ความยาวของแต่ละด้านภายใน
     ถังเป็นกี่เซนติเมตร

ิวิธีทำ               เนื่องจากปริมาตรของถังทรงลูกบาศก์ (เท่ากับความยาวของด้าน)
                       ถังทรงลูกบาศก์มีปริมาตรภายใน 729 ลูกบาศก์เซนติเมตร
                       เนื่องจาก 
                                      
                       ดังนั้น  ภายในถังยาวด้านละ   9   เซนติเมตร

                       ตอบ    9   เซนติเมตร