ในบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวนที่มีค่ามากๆ เพื่อให้สะดวก
ต่อการนำไปใช้ ดังตัวอย่าง
                รัฐบาลไทยจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ 2552 อายุ 5 ปี
มีวงเงินรวม 50,000,000,000 บาท  ในทางปฏิบัตินิยมใช้หน่ิวย ล้านบาท แทนหน่วย บาท ในทาง
คณิตศาสตร์เขียนแทนงบประมาณดังกล่าวด้วย  และเขียน 50,000  ล้านบาท  อ่านว่า  ห้าหมื่นล้านบาท

     เมื่อกล่าวถึงจำนวนดวงดาวในท้องฟ้าซึ่งมีอยู่มากมาย  นักดาราศาสตร์ใช้เลขยกกำลังแสดงจำนวนดวงดาว   เช่น  ประมาณว่า มีดาวฤกษ์อยู่ในเอกภพทั้งหมด   ดวง
       หมายถึง จำนวนที่เขียนแทนด้วย 1 และตามด้วย
 0  อีก  57ตัว
      ถ้าไม่ใช้เลขยกกำลังแทนจำนวนนี้เราจะต้องใช้พื้นที่
มากในการเขียนตัวเลขแทนจำนวนนี้

ตัวอย่างที่ 1       ถ้า m แทนจำนวนเต็มบวก และ = 729 แล้ว   m   แทนจำนวนใด
วิธีทำ                                =     729
                                        =    3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3
                                        =   

ตอบ                               m     =   6

ตัวอย่างที่ 2       ปี  2533  ประเทศไทย  มีพลเมือง 56 ล้านคน  ปี 2536  ประชาชนเพิ่มขึ้น
                        เป็น 58 ล้านคน ในรอบ 3 ปี  มีพลเมืองเพิ่มขึ้นวันละประมาณกี่คน
วิธีทำ                ปี  2533  ประเทศไทย  มีพลเมือง       56,000,000  คน
                        ปี  2536  ประเทศไทย  มีพลเมือง       58,000,000  คน
                        ช่วง  3 ปี           มีพลเมืองเพิ่มขึ้น       2,000,000   คน
                        ช่วง  1 วัน  มีพลเมืองเพิ่มขึ้น      
                                                                     =  
                                                                     =   1826.48
                        ดังนั้นโดยเฉลี่ยจะมีพลเมืองเพิ่มขึ้นประมาณวันละ  1,826  คน
                        ตอบ  ประมาณวันละ  1,826  คน


ที่มา : วินิจ  วงศ์รัตนะ.(2537).คณิตคิดวิเคราะห์ ม.1 เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร  :บริษัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.