การหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียว    และ  ฐานไม่เท่ากับศูนย์ 
มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก    ในรูปของ         จะพิจารณาเป็น   3  กรณี   คือ
เมื่อ m > n , m = n , และ  m < n   ดังนี้

กรณีที่ 1           เมื่อ  a  แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์  m , n  แทนจำนวนเต็มบวก
                     และ  m > n

                     พิจารณาการหารเลขยกกำลัง  ต่อไปนี้

          1)      
                              
                                =   
                                =  

          2)       
                              
                               
                                =  

                      จากการหารเลขยกกำลังข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ผลหารเป็นเลขยกกำลังที่มีฐาน
เป็นจำนวนเดิมและเลขชี้กำลังเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหาร  ซึ่ง
เป็นไปตาม สมบัติของการหารเลขยกกำลัง  ดังนี้


ที่มา : http://kwangkwang.wordpress.com/

ตัวอย่างที่ 1      จงหาผลลัพธ์     ในรูปเลขยกกำลัง
วิธีทำ                                    
                                                        =    
                                                        =    
                        ตอบ   

ตัวอย่างที่ 2     จงหาผลลัพธ    ในรูปเลขยกกำลัง
วิธีทำ               เนื่องจาก           25     = 
                       จะได้                   = x  
                                                       = 
                                             = 
                                                       =
                                                       = 
                                                       = 
                                                       =  5
                        ตอบ    5