ในหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์     จะพบการใช้เลขยกกำลังแสดงจำนวน
ที่มีค่ามากๆหรือจำนวนที่มีค่าน้อยๆ เช่น 
                -  ดวงอาทิตย์มีมวลประมาณกิโลกรัม
                -  ในสุญญากาศแสงเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1 กิโลเมตรในเวลาประมาณ  วินาที
                จะเห็นได้ว่าและ ข้างต้น  เป็นตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์แทนจำนวน
อีกรูปแบบหนึ่ง     ซึ่งเขียนในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นสิบและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
มีรูปทั่วไปเป็น
                     
                                      ที่มา : http://www.nmk.ac.th/cooc/yupin14.htm
                                    
                 จำนวนที่เขียนในรูป  และ  n  เป็นจำนวนเต็ม  เรียกว่า
"สัญกรณ์วิทยาศาสตร์" (Scientific  notation)
                 เรานิยมเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ หรือค่าน้อยๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์