การใช้เลขยกกำลังและ  n  เป็นจำนวนเต็ม  เขียนแทน
จำนวนที่มีค่ามากๆ เช่น
                วิธีการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูป     และ   n
เป็นจำนวนเต็ม  เช่น
               1)       50,000          =    5   x  10,000
                                               =    5   x  
               2)       2,810,000     =   281 x  10,000
                                               =   (2.81  x  100) x
                                               =   2.81 x
x
                                               =   2.81 x         
               3)      ในความเวิ้งว้างกว้างไกลของฟากฟ้ากลุ่มดาวหรือดวงดาวแต่ละดวงจะอยู่ห่าง
กันมาก  หน่วยงัดระยะทางที่ใช้อยู่บนโลก  เช่น  เมตร  กิโลเมตร   เป็นหน่วยเ็ล็กเกินไปที่จะใช้วัด
ระยะทางในท้องฟ้า  ทางดาราศาสตร์นิยมใช้หน่วยวัดระยะทางเป็นปีแสง       โดยกำหนดว่าระยะ
1  ปีแสง  คือ  ระยะที่แสงเคลื่อนที่ไปได้ในเวลา  1  ปี  ในการหาว่า  1  ปีแสง  เป็นระยะประมาณ
กี่กิโลเมตร     สามารถคำนวณโดยใช้อัตราเร็วของแสงดังต่อไปนี้       อัตราเร็วของแสงประมาณ
300,000  กิโลเมตรต่อวินาที  หรือ  ประมาณ  3  x  กิโลเมตรต่อวินาที
                        1  ปี    =     356 x 24 x 60 x 60 วินาที
ดังนั้น 1 ปีแสง ประมาณ   =    (365 x 24 x 60 x 60) x (3  x  )         กิโลเมตร
                                  =     365 x 24 x 6 x 10 x 6 x 10 x 3  x    กิโลเมตร
                                  =     (365 x 24 x 6 x 6 x 3) x (  x  )   กิโลเมตร
                                  =     946,080 x           กิโลเมตร
                                  =     9.4608 x x   กิโลเมตร
                                  =     9.4608 x             กิโลเมตร
        1 ปีแสงเป็นระยะทางประมาณ  9.4608 x   กิโลเมตร