การใช้เลขยกกำลังและ  n  เป็นจำนวนเต็ม     เขียนแทน
จำนวนที่มีค่าน้อยๆ เช่น 5 x
                วิธีการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปเป็นจำนวนเต็ม
เช่น
               1)       0.03          =   
                                           = 
                                           =    
                                           =   3 x
               2)       0.0008      =   
                                           =  
                                           =   8 x

                                           =         
               3)      0.000063    = 

                                           = 
                                           =   6.3 x

                                                  

                                       


ที่มา : http://www.bwc.ac.th/e-learning/sanae/