สัญลักษณ์แทนจำนวนอีกรูปแบบหนึ่ง      ซึ่งเขียนอยู่ในรูปการคูณของเลขยกกำลัง
ที่ฐานเป็นสิบและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม       มีรูปทั่วไปเป็นและ 
n
  เป็นจำนวนเต็ม  เรียกว่า  การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)
เช่น
                1)  จงหารผลคูณ ( ) x ()
                      ิธีทำ          ( ) x ()  =  36 
                                                                         =  36 
                                                                         =  3.6 x 10 
                                                                         =  3.6 
                       ตอบ       3.6 

                2)  เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดแต่ละตัวยาวประมาณ เมตร  ถ้าไวรัส
ชนิดนี้เรียงต่อกันเป็นสายยาว  เมตร  จงหาว่ามีไวรัสอยู่ประมาณกี่ตัว
                    วิธีทำ      ไวรัสชนิดนี้เรียงต่อกันเป็นสายยาว      เมตร
                                   ถ้าไวรัสแต่ละตัวยาวประมาณ     เมตร
                                   จะมีไวรัสที่เรียงต่อกันอยู่ประมาณ        = 
                                                                                                  =            
                                                                                                  =  
                                   ดังนั้นมีไวรัสที่เรียงต่อกันอยู่ประมาณ 12,000 ตัว                                            

                                       

 ที่มา : http://www.bwc.ac.th/e-learning/sanae/