เป็นการนำเสนอข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่ไปเขียนเป็นแผนภูมิแท่งมีลักษณะเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียง
           ติดกันโดยที่ความกว้างของแต่ละแท่งเท่ากับความกว้างของอันตรภาคชั้น  และความสูงของแต่ละแท่ง  เท่ากับ
           ความถี่ของแต่ละ อันตรภาคชั้น

        ความถี่  เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการลากส่วนของเส้นตรงโยงจุดกึ่งกลางของยอดของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละ
        รูปไปยังแกนนอนทั้ง  2 ข้าง  โดยเพิ่มอันตรภาคชั้นบนสุดและต่ำสุดข้างละ 1 ชั้น โดยสมมติความถี่เป็นศูนย์ พื้นที่่
        ของรูปหลายเหลี่ยมความถี่จะเท่ากับพื้นที่ของฮิสโทแกรม

            1.แกนนอน  จะแสดงอันตรภาคชั้นซึ่งมีตัวเลขที่กำกับอยู่ที่แกนนอนจะเป็นขอบล่างของอันตรภาคชั้นแรกและขอบบน
               ของแต่ละอันตรภาคชั้น
            2.จำนวนแท่งของแผนภาพจะเท่ากับจำนวนอันตรภาคชั้นของตารางแจกแจงความถี่
            3.ความกว้างของแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเท่ากับ  ความกว้างของอันตรภาคชั้น
            4.ความสูงของแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเท่ากับความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้น

     การสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่            
           ให้หาจุดกึ่งกลางของด้านบนของแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดเหล่านี้และเพื่อให้
           เส้น ที่ลากนี้ต่อไปพบแกนนอนจึงเพิ่มจุดบนแกนนอนอีกสองจุดคือ จุดกึ่งกลางชั้นของอันตรภาคชั้นที่อยู่ก่อน
           อันตรภาคชั้นต่ำสุด และจุดกึ่งกลางชั้นของอันตรภาคชั้นที่อยู่ถัดจากอันตรภาคชั้นสูงสุด