ตัวอย่างที่ 2
ตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้แสดงน้ำหนัก  ( กิโลกรัม )  ของคนกลุ่มหนึ่ง จำนวน  35  คน จงสร้างฮิสโทแกรมและ
รูปหลายเหลี่ยม ของความถี่

น้ำหนัก ( กก.)

จำนวนคน

ขอบล่าง

ขอบบน

จุดกึ่งกลางชั้น

30  -  39

5

29.5

39.5

34.5

40  -  49

8

39.5

49.5

44.5

50  -  59

12

49.5

59.5

54.5

60  -  69

6

59.5

69.5

64.5

70  -  79

4

69.5

79.5

74.5

วิธีทำ