ข้อมูล  คือ  ข้อเท็จจริง  หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจศึกษาข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความซึ่ง
         ได้มาจากการเก็บรวบรวมโดย วิธีใด ๆก็ได้  เช่นการสัมภาษณ์  การนับ  การลงทะเบียน  หรือคัดลอกข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบ
         รวมไว้แล้ว

         สถิติ  หมายถึง  ศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ  ซึ่งประกอบด้วย  การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล
         การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล

         ข้อมูลทางสถิติ  หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่อาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลข  ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราสนใจ 
         เช่นเงินเดือน  จำนวนนักเรียน   ความคิดเห็น

         การนำเสนอข้อมูลโดยทั่วไปข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะยังไม่เป็นระบบและยังไม่เห็นลักษณะที่สำคัญของข้อมูลได้
         ชัดเจน  ต้องมีการนำเสนอข้อมูลโดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามวัตถุประสงค์ซึ่งจะทำให้อ่านและ
         แปลความของข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น การนำเสนอข้อมูลได้แก่การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความ  ข้อความกึ่งตาราง 
         ตาราง  แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิวงกลม  และกราฟเส้น

         คะแนนดิบ  หรือ  ข้อมูลดิบหมายถึงสิ่งที่ได้มาจากการสำรวจโดยวิธีการอย่างไดอย่างหนึ่งซึ่งจะยังไม่มีการจัดให้เป็น
         ระเบียบไม่สะดวกต่อการศึกษาข้อมูลดิบ อาจเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้        ตารางแจกแจงความถี่  หมายถึงการนำเสนอข้อมูลที่สำรวจมาได้นั้นในรูปของตาราง  ให้มีระบบระเบียบเพื่อสะดวกใน
        การศึกษาและการนำไปใช้

        อันตรภาคชั้น  คือช่วงหรือกลุ่มของคะแนนที่แบ่งออกเป็นชั้น ๆ ของตารางแจกแจงความถี่

        ความถี่  คือตัวเลขที่แสดงจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละอันตรภาคชั้น


        ขั้นตอนในการสร้างตารางแจกแจงความถี่        1.  หาพิสัยของข้อมูล  โดยใช้สูตร

        2.  ถ้าโจทย์กำหนดจำนวนอันตรภาคชั้นมาให้  ก็คำนวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้นโดยประมาณได้จากสูตร

              ถ้าผลหารเป็นทศนิยมให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มเสมอ  แต่ถ้าผลหารเป็นจำนวนเต็มให้เพิ่มจำนวนขึ้นอีก  1  ชั้น

         3.ถ้าโจทย์กำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นมาให้  ก็สามารถหาจำนวนอันตรภาคชั้นโดยประมาณได้จากสูตร

 

               อันตรภาคชั้นที่เหมาะสมคือ  5  -  15  อันตรภาคชั้นแล้วแต่จำนวนข้อมูล

         4. สร้างตารางแจกแจงความถี่ โดยเขียนอันตรภาคชั้นแต่ละอันตรภาคชั้นเรียงตามลำดับถ้าได้จำนวนอันตรภาคชั้นไม่ตรง
             กับที่โจทย์ต้องการก็สามารถปรับตัวเลขได้  เพื่อให้ตรงกับที่ ี่โจทย์ต้องการ  แต่ต้องยึดหลักว่า “ ค่าต่ำสุดของข้อมูล
             ต้องอยู่ในอันตรภาคชั้นต่ำสุดและค่าสูงสุดของข้อมูลต้องอยู่ในอันตรภาคชั้นสูงสุด ความกว้างของอันตรภาคชั้นอาจไม่
             เท่ากันทั้งหมดก็ได้  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลและความแตกต่างระหว่างข้อมูล

          5.  หารอยขีดแล้วรวมรอยขีดออกมาเป็นตัวเลขซึ่่งเรียกว่าความถี่