ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อาจทำได้ ดังนี้

 1. ออกกฎหมาย เพื่อควบคุมการปล่อยอากาศเสียออกสู่บรรยากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  ที่กำหนดไว้
 2. วางแผนการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง ได้แก่ การแบ่งเขตเฉพาะให้มีความเหมาะสมตาม
  สภาพท้องถิ่น และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น ย่านการค้า ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่อยู่
  อาศัย เป็นต้น การดำเนินการวางผังเมืองให้ถูกต้องนั้น สามารถทำให้การควบคุมมลพิษ
  ทางอากาศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. ปลูกต้นไม้ นอกจากจะให้ความสวยงาม และความ
  ร่มรื่นแล้ว ยังช่วยให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีด้วย ดัง
  นั้น จึงควรช่วยกันปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน และ
  ช่วยกันรักษาต้นไม้สาธารณะ
 4. ควบคุมมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากรถ
  ยนต์
  ควรจะส่งเสริมให้มีการใช้พาหนะอื่นๆ เช่น รถ
  ไฟฟ้าแทนรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น และการควบ
  คุมการจราจรให้มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยลด
  มลพิษทางอากาศได้

     ในการลดฝุ่นและควันพิษ สามารถทำได้จากบุคคลทุกๆ ฝ่าย ดังนี้

 1. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถลดฝุ่นและควัน
  พิษได้ โดยใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
  เครื่องตามกำหนดเวลา และหมั่นตรวจสอบหม้อ
  กรองอากาศ หัวเทียน อุปกรณ์จ่ายน้ำมันอย่างสม่ำ
  เสมอ
 2. ผู้ใช้รถบรรทุก สามารถลดฝุ่นและควันพิษได้โดย
  ใช้น้ำมันดีเซลกลั่นอุณหภูมิต่ำ ตรวจสภาพเครื่อง
  ยนต์อย่างสม่ำเสมอ ไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน การ
  บรรทุกหิน ดิน ทราย ต้องใช้ผ้าคลุมให้มิดชิด ป้อง
  กันฝุ่นฟุ้งกระจาย และทำความสะอาดล้อรถก่อนวิ่ง
  บนถนน
 3. ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สามารถลดฝุ่นและควันพิษได้ โดยใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว ใช้น้ำมัน
  เครื่องลดควันขาวที่ได้มาตรฐาน ไม่เติมน้ำมันหล่อลื่นลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ
  และบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
 4. ผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้าง สามารถลดฝุ่นและควันพิษได้ โดยมีรั้วกั้นบริเวณ
  สถานที่ก่อสร้าง ใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่สามารถคลุมบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่น เก็บ
  กวาดและทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณก่อสร้างทุกวัน
 5. ประชาชนคนเดินถนน สามารถลดฝุ่นและควันพิษได้ โดยร่วมมือกันรณรงค์เรื่องการลด
  มลพิษทางอากาศเมื่อมีโอกาส และเมื่อต้องการเดินทาง พยายามใช้บริการของขนส่งมวล
  ชน เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อเห็นผู้ก่อให้เกิดมล
  พิษทางอากาศ และปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ที่มีอยู่ เพราะต้นไม้ช่วยลดอากาศเสีย และ
  ทำให้เกิดอากาศดีได้ โดยจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และคายแก๊สออกซิเจน