ประชากร หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน และอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

กิจกรรม การนับจำนวนประชากรของหญ้าเจ้าชู้

จุดประสงค์

  1. สามารถอธิบายการนับจำนวนประชากรของหญ้าเจ้าชู้ได้
  2. สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรได้

วิธีการเรียนรู้

  1. นับจำนวนประชากรของหญ้าเจ้าชู้ หน้าห้องปฏิบัติการวิทยา ศาสตร์ โดยใช้กรอบสี่เหลี่ยมขนาด 1 ตารางเมตร โยนสุ่ม ไปหลายๆ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการ แล้วนับจำนวนประชา กรของต้นหญ้าเจ้าชู้ในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมด แล้วจดบันทึก ไว้ในสมุดทุกครั้ง ทำเช่นนี้ 5 ครั้ง
  2. นำจำนวนที่นับต้นหญ้าเจ้าชู้ได้ทั้งหมด มาคำนวณหาค่าจำนวนประชากรต้นหญ้าเจ้าชู้

ตัวอย่าง ตารางบันทึกผลการเรียนรู้

ครั้งที่ จำนวนต้นหญ้าเจ้าชู้ที่นับได้
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

หมายเหตุ : หากไม่สามารถหาหญ้าเจ้าชู้ได้ อาจใช้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแทนได้

คำถามหลังกิจกรรม

     ในการหาประชากรหญ้าเจ้าชู้หน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อที่ 50 ตารางเมตร โดย ใช้กรอบไม้ขนาด 1 ตารางเมตร สุ่มตัวอย่างหญ้าเจ้าชู้ 5 ครั้งอย่างอิสระ นับจำนวนประชากรจาก การสุ่มแต่ละครั้งได้เท่ากับ 5, 10, 15, 7 และ 12 ต้น ตามลำดับ

     ดังนั้น ในพื้นที่ 5 ตารางเมตร มีประชากรหญ้าเจ้าชู้ เท่ากับ

5 + 10 + 15 + 7 + 12        =          49         ต้น

     นั่นคือ ประชากรหญ้าเจ้าชู้ทั้งหมดที่บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการ

                     =             ต้น

                     =        490        ต้น