1. สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่

    ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของไทยเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลำคลองมากมาย ชาวบ้านจึงประกอบอาชีพเกษตร กรรมเป็นหลัก รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้จับสัตว์น้ำ เช่น แห ลอบ ไซ ยอ ข้อง สุ่ม อวน ประดิษฐ์เรื่อรูป แบบต่างๆ เป็นพาหนะทางน้ำ เช่น เรือบด  เรือชะล่า  เรือกอ และเรือแม่ปะ หรือเรือหางแมงป่อง ปลูกสร้าง บ้านที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เช่น บ้านยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม หลังคามีจั่วสูง เพื่อระบายน้ำ เวลาฝนตก และให้อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสมกับภูมิอากาศที่เป็นเมืองร้อน

  1. ความจำเป็นในการดำรงชีวิตและการประกอบชีวิต

    คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต และมีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ชาวบ้านได้ ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ขึ้นเอง และพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่

คันไถ
แอก
จอบ
เสียม
กระบุง
กระจาด
ตะกร้า
ชะลอม
หม้อดินเผา
ถ้วยชาม
มีด
พร้า
หูก
กี่
เกวียน
เรือ