สังคมในสมัยอยุธยา

     2.  สถาบันศาสนา
          กลุ่มบุคคลในสถาบันศาสนา  ได้แก่  กลุ่มพระสงฆ์  เป็นชนชั้นที่มีฐานะทางสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองบ้านเมืองโดยตรง  อาจถือได้ว่า  พระสงฆ์มีสถานภาพใกล้เคียงกับชนชั้นมูลนาย  เพราะได้รับการยกเว้นการเกณฑ์แรงงานและการเสียภาษีให้แก่รัฐ
          สังคมของพระสงฆ์เป็นสังคมที่ไม่มีชนชั้น  ดังนั้นคนทุกคนจึงสามารถเข้ามาเป็นพระสงฆ์ได้  เพื่อทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนา  พระสงฆ์ได้รับการยอมรับนับถือจากทุกชนชั้น
          พระสงฆ์ได้รับการยกย้องให้เป็นผู้นำและเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชน  และมีบทบาทเชื่อมประสานระหว่างชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
          นอกจากนี้  วัดยังเป็นแหล่งการศึกษาที่สำคัญสำหรับเด็กชาย  พ่อแม่นิยมส่งบุตรหลานไปบวชเป็นเณร  หรือศึกษาเล่าเรียนที่วัด  การศึกษาที่วัดเป็นการหัดอ่าน  เขียน  คิดเลข  และศึกษาหลักธรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา
          ในสมัยอยุธยา  สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อทุกชนชั้น  พระมหากษัตริย์ทรงเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงเป็นพุทธมามกะ  ทรงสนพระทัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์ในเขตพระราชวัง  เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เป็นต้น  อยุธยาจึงมีวัดที่เป็นพระอารามหลวงมากมาย  เช่น  วัดมหาธาตุ  วัดหน้าพระเมรุ  วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม