แบบทดสอบเรื่องทวีปเอเชีย
 

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ กาเครื่องหมาย ü ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1.ทวีปเอเชียแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค

  ก. 4 ภูมิภาค
  ข. 5 ภูมิภาค
  ค. 6 ภูมิภาค

  . 7 ภูมิภาค

2. ทิศเหนือของทวีเอเชียติดกับที่ใด

  ก. มหาสมุทรแปซิฟิก
  ข. มหาสมุทรอินเดีย
  ค. มหาสมุทรอาร์กติก
  ง. ทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกา

3. ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียกลางนับถือศาสนาใด

  ก. ศาสนาพุทธ
  ข. ศาสนาพราหมณ์
  ค. ฮินดู
  ง. ศาสนาอิสลาม

4. ลมประจำที่พัดผ่านที่มีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศทวีปเอเชีย มีอะไรบ้าง

  ก. ลมบก ลมทะเล
  ข. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
  ค. ลมมรสุม พายุหมุน
  ง. พายุหมุน

5. ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียออกคือประเทศอะไร

  ก. เกาหลี
  ข. ไทย  
  ค. ญี่ปุ่น
  ง. จีน

6. ความสูงต่ำของพื้นที่ ในพื้นที่ละติจูดเดียวกัน เขาภูเขาสุงจะมีอุณหภูมิเป็นอย่างไรต่อเขตที่ราบ

  ก. อุณหภูมิต่ำกว่า
  ข. อุณภูมิสูงกว่า
  ค. อุณหภูมิเท่ากัน
  ง. อุณหภูมิปกติ

7. ทรัพยากรป่าไม้ มีป่าไม้ใดบ้างที่สำคัญ

  ก. ป่าไทกา
  ข. ป่าไม้ผลัดใบเขตอบอุ่น
  ค. ป่าไม้เขตร้อน
  ง. ถูกทุกข้อ 

8. ทวีปเอเชียประกอบไปด้วยกี่เผ่าพันธุ์ อะไรบ้าง

  ก. 1 เผ่าพันธ์ุ คือ เผ่าพันธุ์มองโกลอยด์
  ข. 2 เผ่าพันธุ์ คือ เผ่าพันธ์นิกรอยด์ เผ่าพันธ์มองโกลอยด์
  ค. 2 เผ่าพันธุ์ คือ เผ่าพันธุืคอเคซอยด์ เผ่าพันธุ์นิกรอยด์
  ง. 3 เผ่าพันธุ์ คือ เผ่าพันธุืมองโกลอยด์ เผ่าพันธุ์นิกรอยด์ เผ่าพันธุ์คอเคซอยด์

9. สถานที่ท่องเที่ยวใดอยู่ในทวีปเอเชีย

  ก.  ทะเลสาบใหญ่อัลมาตี้ ทิมพูซอง หอเอนเมืองปีซา
  ข.  ปราสาทฮิเมจิ เมอร์ไลออน บริกเกน
  ค.  กำแพงเมืองจีน เมืองฟรัม กู้กง
  ง.  สิงคโปร์ดีสโคเวอรี่เซ็นเตอร์ เม็มโมเรียล ชอร์เตน วิกตรอเรียพีค

10. ลักษณะในข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในเขตร้อน

  ก. อุณหภูมิสูง เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  ข. อุณหภูมิสูง ป่าดงดิบ
  ค. อุณหภูมิสูง ทุ่งหญ้าสะวันนา
  ง. อุณหภูมิสูง เขตภูมิอากาศแบบร้องชื้น


 

New Page 1