รัฐธรรมนู?ฉบับนี้ได้เทอดทูนพระมหากษัตริย์เป็นอย่างสูง    มีคณะองคมนตรีแทน
คณะอภิรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่า   ได้มีการขยายหน้าที่ของปวงชนชาวไทยให้มาก
ขึ้น  รัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนกับวุฒิสภา   ห้ามมิให้บุคคลเป็นสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผู้แทนในขณะเดียวกัน  และทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนจะเป็น
ข้าราชการประจำมิได้     นับเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนู?ของไทยได้แยกข้าราชการประจำกับ
ข้าราชการการเมืองออกจากกัน
วุฒิสภามีจำนวนหนึ่งร้อยคน  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก
ตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน   มีอายุไม่ต่ำกว่า  40  ปีบริบูรณ์  และอยู่ในตำแหน่งคราวละ  6  ปี
สมาชิกสภาผู้แทนเป็นผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งเป็นตัวแทน    ตามเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่
ละจังหวัด  สมาชิกสภาผู้แทนจะเป็นข้าราชการประจำมิได้    นอกจากนี้ยังได้กำหนดข้อห้าม
ต่าง ๆ ในการเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  ของสมาชิกรัฐสภา   เช่นตำแหน่งที่อยู่ในบังคับบั?ชา
ของรัฐ  กรรมการบริษัทที่รัฐมีหุ้นส่วนเกินร้อยละ  50  การรับสัมปทานจากรัฐและการรับเงิน
จากรัฐหรือหน่วยราชการใดเป็นพิเศษ  ซึ่งจะกระทำมิได้
สำหรับคณะรัฐมนตรีนั้นพระมหากษัตริย์ทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง  และรัฐมนตรี
อีกไม่น้อยกว่า  15  คน  และไม่มากกว่า  25  คน   ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรีจะเป็น
ข้าราชการประจำมิได้   และจะทำการใด ๆ  ที่ห้ามไว้มิให้สมาชิกรัฐสภากระทำและดำรงตำ-
แหน่งใด ๆ  ในบริษัท  หรือองค์การใด  ๆ  ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อค้ากำไรมิได้ด้วย