รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสาระสำคั?ที่กำหนดให้มีคณะอภิรัฐมนตรี ประธานอภิรัฐมนตรี
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  รัฐสภาประกอบด้วยสภา  2
สภาคือ  วุฒิสภา  และ  สภาผู้แทน   รัฐสภาไม่ว่าจะประชุมแยกกันหรือร่วมกันทำหน้าที่ให้
คำแนะนำ  ยินยอมและตราพระราชบั??ัติทั้งหลาย   ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐสภาแล้ว  ต้องนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ถ้ามิทรงเห็นชอบด้วย   จะพระราชทานคืนมายังรัฐสภาภายใน  1  เดือน  ในกรณีที่รัฐสภา
ปรึกษากันใหม่แล้วยังลงมติตามเดิม  ก็ให้นำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อ
ประกาศใช้ต่อไปสำหรับวุฒิสภา  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพิ่มอำนาจให้แก่วุฒิสภามากขึ้น   วุฒิสภาประ
กอบด้วยสมาชิกที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกตั้ง  มีจำนวนเท่าสมาชิกสภาผู้แทน   และดำรง
ตำแหน่งคราวละ  6  ปี  เฉพาะในวาระเริ่มแรก  เมื่อครบกำหนด  3  ปี ให้มีการเปลี่ยนสมาชิก
กึ่งหนึ่งโดยวิธีจับฉลาก  สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเท่าเทียมกับสมาชิกสภาผู้แทน
สภาผู้แทนประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง   คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ   และมีอายุไม่ต่ำกว่า  35  ปี  ผู้แทนมีอายุกำหนดคราวละ  4  ปี
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายตัวหรือทั้งคณะ  ต้องมี
สมาชิกลงนามรับรองไม่ต่ำกว่า  24  คน  และการลงมติเช่นนี้ต้องไม่กระทำในวันเดียวกันกับ
วันที่ปรึกษา ในระหว่างใช้บทเฉพาะกาล  ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาไปพลาง
คณะรัฐมนตรีประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง  และรัฐมนตรีอย่างน้อย  15  คน
อย่างมาก  25  คน   มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐธรรมนู?ฉบับ
ลงวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489