แบบทดสอบ
เรื่อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR จำนวน ..10.. ข้อ
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


1) ข้อใดให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องที่สุด
   หนังสือที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพและเสียง
   หนังสือที่สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้
   หนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
   หนังสือที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปิดอ่านได้เหมือนหนังสือจริง


2)การบันทึกหนังสือ ต้องคลิกคำสั่งใด
   New
   Open
   Save
   Page


3) การสร้างหนังสือเล่มใหม่ ต้องคลิกคําสั่งใด
   New
   Open
   Save
   Page


4) ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องใช้คำสั่งใด
   เมนู File // เลือกคำสั่ง Text
   เมนู View // เลือกคำสั่ง Text
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Text
   เมนู Tools // เลือกคำสั่ง Text


5) การแทรกไฟล์วิดีโอลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามข้อใด
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Image // Select Multimedia
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Multimedia // Select Multimedia
   เมนู Edit // เลือกคำสั่ง Sound // Select Multimedia
   เมนู Windows // เลือกคำสั่ง Mp3 // Select Multimedia


6) ต้องการให้เสียงดังต่อเนื่องกันไม่หยุด ต้องเลือกที่ส่วนใด6)
   select
   loop
   done
   Run


7) ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนในการแทรกปุ่มและกำหนดให้มีการเชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง7)
   เมนู Buttons // เลือกรูปแบบปุ่ม // Change Link // Link Type
   เมนู Insert // เลือกรูปแบบปุ่ม // Link Type // Change Link
   เมนู Tools // เลือกรูปแบบปุ่ม // Change Link // Link Type
   เมนู Change // เลือกรูปแบบปุ่ม // Link Type // Change Link


8) Link Type: CloseWindow หมายถึงอะไร
   สั่งให้แสดงหน้าต่างใหม่
   สั่งให้แสดงเว็บไซต์อื่น ๆ
   สั่งให้ย้อนกลับไปหน้าแรก
   สั่งให้ปิดหน้าต่างโปรแกรม


9) Link Type : Page หมายถึงอะไร
   เชื่อมโยงไปหน้าอื่นๆ โดยระบุเลขหน้า
   เชื่อมโยงไปเพื่อปิดโปรแกรม
   เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
   เชื่อมโยงไปยังหน้าเมนูหลัก


10) การกำหนดสีโปร่งใส มีหลักเกณฑ์อย่างไร
   ต้องให้สีเหมือนกับกรอบสีที่ใส่ไว้ในปกหน้าและปกหลัง
   ต้องให้สีเหมือนกับกรอบสีที่ใส่ไว้ในปกหน้า
   ต้องให้สีเหมือนกับกรอบสีที่ใส่ไว้ในปกหลัง
   ต้องให้สันปกเหมือนกับสันปกที่ใส่ไว้ในปกหน้าและปกหลัง