การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน

ไอคอนของ IDevice

 


 

เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างกันหรือมีสถานีให้บริการการเก็บแฟ้ม

ข้อมูลที่อยู่ในที่ต่างๆ และให้บริการผู้ใช้สามารถเข้าไปคัดเลือกนำแฟ้มข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

เช่น โปรแกรม cuteFTP โปรแกรม wsFTP เป็นต้น