หน่วยความจำหลัก( Main Memory Unit)

หน่วยความจำหลักจะมีหลักการทำงานผสานกับซีพียูตลอดเวลา โดยซีพียูจะทำหน้าที่ประมวลผลแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำ จากนั้นซีพียูก็จะรับคำสั่งใหม่ แล้วนำข้อมูลหรือคำสั่งเดิมจากหน่วยความจำหลักมาช่วยประมวลผล จนเกิดกระบวนการที่เรียกว่า วงรอบคำสั่ง (Execution Cycle) ขึ้น หน่วยความจำแบ่งตามสภาพการใช้งานเป้น 3 ประเภท ได้แก่

ที่มา http:\\www.palmengo.ob.tc 

http://www.sawi.ac.th/elearning/hardware/memory.html