หน่วยความจำหลักประเภทรอม (Read Only Memory : ROM)

หน่วยความจำประเภทรอม (ROM : Read Only Memory)

เป็นหน่วยความจำชนิด Nonvolatile Memory คือไม่ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามาโดยข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำ ROM จะไม่ถูกลบทิ้งถึงแม้จะปิดเครื่องไปแล้วก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้จะประกอบไปด้วยชุดคำสั่งการเริ่มต้นการทกงานของเครื่อง และเป็นข้อมูลชนิดอ่านอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขหรือ

ที่มา http:\\www.palmengo.ob.tc

http://www.sawi.ac.th/elearning/hardware/memory.html