แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ


คำชี้แจง    แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ ?
ก. ดาวเทียม,กล้องถ่ายภาพ
ข. เทปแม่เหล็ก,บัตรเอทีเอ็ม
ค. หน่วยประมวลผลกลาง, ชุดคำสั่งต่าง ๆ
ง. เครื่องพิมพ์, จอภาพ

2. ข้อใดคือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ?
ก. ทำการให้ติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ง่าย
ข. สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพ
ค. รับรู้ข่าวสารกันได้ทั่วโลก
ง. ถูกทุกข้อ

3. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมในโรงเรียน ?
ก. การสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากที่บ้านและโรงเรียน
ข. การสั่งซื้อสินค้าจากบ้าน
ค. การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
ง. ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี

4. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์ ?
ก. เครื่องจักรที่ทันสมัยที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย
ข. อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ค. สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในวงการแพทย์
ง. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสู้รบ

5. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร ?
ก. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์
ข. ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
ค. บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
ง. ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์

6. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล ?
ก. Printer
ข. Monitor
ค. Main board
ง. Keyboard

7. ข้อใดคือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ?
ก. Hardware,Softwar,Doubleware,Superware,Tubleware
ข. Superware,Peopleware,Software,Hardware,Dataware
ค. Peopleware,Software,Hardware,Superware
ง. Hardware,Software,Peopleware,Dataware,Procedure

8. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital
ข. Analog
ค. Calculate
ง. Numerical

9. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคืออุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูล ?
ก. แป้นพิมพ์
ข. แผ่นดิสก์
ค. จอภาพ
ง. ฮาร์ดดิสก์

11. ข้อใดคือจุดเด่นของคอมพิวเตอร์ ?
ก. ราคาสูง มีคุณภาพดี
ข. คิดคำนวณตัวเลขจำนวนมากได้รวดเร็วและแม่นยำ
ค. สามารถเก็บข้อมูลได้มาก
ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก

12. หน้าที่ของหน่วยความจำรอง เช่นแผ่นดิสก์เกต , แผ่นซีดี คืออะไร ?
ก. คำนวณและประมวลผลข้อมูล
ข. เก็บข้อมูลโดยการบันทึกจากคอมพิวเตอร์ลงในแผ่น
ค. อ่านข้อมูลแสดงออกทางจอภาพ
ง. ประมวลผลข้อมูล

13. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร ?
ก. Computare
ข. Electronic
ค. lnstruction
ง. Program

14. ซอฟต์แวร์ หมายถึง ข้อใดต่อไปนี้ ?
ก. เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ข. การประมวลผล การสรุปผล การทำรายงาน และการดำเนินการสื่อสารระหว่างกัน
ค. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ง. เป็นการระบบสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ

15. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ ?
ก. Linux
ข. Unix
ค. MS-DOS
ง. MS-Word

16.ข้อใดคือโปรแกรมระบบหรือระบบปฏิบัติการ ?
ก. MS-Word
ข. MS- PowerPoint
ค. WindowXP
ง. MSN

17. ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทอะไร ?
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ข้อ ก และ ข ถูก
ง. ผิดทุกข้อ

18. ข้อใดเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้บนอินเตอร์เน็ต ?
ก. อ่านข่าวสาร ความรู้และบันเทิง
ข. รับส่งข้อความและสั่งซื้อสินค้า
ค. ดูหนังฟังเพลงและเล่นเกม
ง. สามารถใช้บริการได้ทุกข้อ

19. World Wide Web (www) มีความหมาย ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ?
ก. Web ระดับสากลหรือ web ระดับโลก
ข. การเชื่อมต่อสายสัญญาณไปทั่วโลก
ค. รูปแบบของอินเตอร์เน็ตอีกแบบหนึ่ง
ง. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใยแมงมุม

20. โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเรียกว่าอะไร ?
ก. Search Engine
ข. Web Editor
ค. Web Browser
ง. Web Server


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ

ไปยังหน้าหลัก