มาตราตัวสะกด
     มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ ๘ แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว
พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในแต่ละมาตรา ได้แก่

       ๑. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
       ๒. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
       ๓. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
       ๔. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
       ๕. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
       ๖. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
       ๗. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
       ๘. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
       ๙. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว

มาตราตัวสะกด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. มาตราตัวสะกดตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
       ๑. แม่กก
       ๒. แม่กด
       ๓. แม่กบ
       ๔. แม่กน

๒. มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
       ๑.แม่กง
       ๒. แม่กม
       ๓. แม่เกย
       ๔. แม่เกอว

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=546